REGULAMIN

 

 

Regulamin sklepu internetowego eroticworld.pl

Nasz sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:

PLUG&PLAY sp. z o.o.

ul. Zana 11a, lok.88, 20-601 Lublin;

REGON: 061741430 ; NIP: 712 329 08 03

Nr KRS: 0000526116

nr konta 04 1240 5497 1111 0010 5980 3044

 

 

§ 1. Definicje

1.1 Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

1.2 Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.3 Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4 Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego EroticWorld.pl;

1.5 Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.eroticworld.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; Właścicielem sklepu internetowego EroticWorld.pl jest firma PLUG&PLAY sp. z o.o. skryt. nr 88, 20-601 Lublin; REGON: 061741430 NIP: 712 329 08 03  Nr KRS: 0000526116

1.6 Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7 Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego EroticWorld.pl;

1.8 Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.9 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

1.10 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego a w szczególności:

 a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego:

 d) warunki reklamacji zakupionego towaru oraz możliwości odstąpienia od umowy

 

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.eroticworld.pl

3.2. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

a) Konto użytkownika

b) Formularz zamówienia

c) Newsletter

3.3. Utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać usunięcia konta poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres sklep@eroticworld.pl lub PLUG&PLAY sp. z o.o., ul. Zana 11A, skrzynka pocztowa 88, 20-601 Lublin

3.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

3.7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.9. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy fakturę lub rachunek.

3.10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

3.11. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3.12. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.13.Formularz elektroniczny jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. W formularzu zamówienia należy podać następujące dane Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy i NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkty, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktów, sposób płatności. Powyższe dane są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.

3.14. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa:

- Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub

- Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub

- Opera w wersji 7.0 i wyższej lub

-  Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 4.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru (art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Dz.U. 2014, poz. 827). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.2. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 sklep@eroticworld.pl

lub pisemnie na adres:

PLUG&PLAY sp. z o.o.

ul. Zana 11A, skryt. nr 88

20-601 Lublin

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, konsument może skorzystać z umieszczonego poniżej wzoru formularza, ale nie jest to konieczne.

4.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi.

4.4. Zwracany towar Klient wysyła na własny koszt. Przesyłki nadawane do sklepu za pobraniem, nie będą odbierane.

4.5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany i nie został zniszczony bądź uszkodzony.

4.6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

4.7 Sprzedawca dokona zwrotu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia , w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

4.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane

w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

d) zawartej w drodze aukcji publicznej;

4.9. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

4.10. Zgodnie z ustawą "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który powinien być podpisany jednocześnie przez odbiorcę i przewoźnika oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 4.11 Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Biustonosze, gorsety, obuwie należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

 

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

PLUG&PLAY sp. z o.o.

 ul. Zana 11A, skryt. nr 88,  20-601 Lublin

sklep@eroticworld.pl

    tel. +48 791 996 677

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy kupna -sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (dot. wersji papierowej):

Data:

 

§ 5 Czas realizacji zamówienia

5.1 Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu złożenia zamówienia do chwili realizacji i wysyłki zamówienia. Aby określić całkowity czas dostawy zamówienia do Klienta należy do podanego przy produkcie czasu doliczyć czas potrzebny do dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

5.2.Przesyłki dostarczane Pocztą Polską dochodzą zazwyczaj w ciągu 2-5 dni roboczych. Kurier FEDEX dostarcza przesyłkę w 24h. Paczkomaty InPost - 48h. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską lub firmę kurierską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 

 § 6 Dostawa

 6.1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem:

 a)Paczkomatów InPost.

 b) firmy kurierskiej

 Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy.

  

 § 7 Metody płatności

 7.1. Możliwe są następujące formy płatności:

 a) Przelewem -po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym sklepie internetowym, wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

b) Kartą płatniczą  rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

c) Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.

7.2  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl dotpay.pl

7.3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Eroticworld.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

 

 § 8 Postępowanie reklamacyjne - reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży

8.1Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz 827) oraz ustawą Kodeksu cywilny.

8.2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną

8.3.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

e) Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@eroticworld.pl

lub pisemnie na adres:

PLUG&PLAY sp. z o.o.

ul. Zana 11A, skryt. 88

20-601 Lublin

8.4. Produkt reklamowany należy odesłać wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz z opisem reklamacji. Reklamacje bez załączonego dowodu zakupu i opisu reklamacji nie będą rozpatrywane.

8.5. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia zakupionego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

8.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

8.7. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek, bez pudełka, zabrudzony, uszkodzony) będzie odesłany na koszt Klienta

8.8. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

8.9W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.10Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

8.11.  Zgodnie z ustawą "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który powinien być podpisany jednocześnie przez odbiorcę i przewoźnika oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 8.12 Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Biustonosze, gorsety, obuwie należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie.

 

 § 9 Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego. 

 9.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@eroticworld.pl

lub pisemnie na adres:

PLUG&PLAY sp. z o.o.

ul. Zana 11A, skryt. nr 88

20-601 Lublin

9.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

9.5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl